Polityka prywatno艣ci

1. Informacje ogo虂lne
 1. Niniejsza Polityka Prywatnos虂ci okres虂la zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Uz虈ytkowniko虂w w zwia台zku z korzystaniem przez nich z us艂ug 艣wiadczonych poprzez Serwis sklep.picture-doc.org.
 2. 聽Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Fundacja Picture Doc z siedziba台 w Warszawie 00-040, ul. Warecka 4/6 KRS 0000472082 NIP 1182093610聽REGON 146812526.
 3. 聽W trosce o bezpieczen虂stwo powierzonych nam danych opracowalis虂my wewne台trzne procedury i zalecenia, kto虂re maja台 zapobiec udoste台pnieniu danych osobom nieupowaz虈nionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodnos虂c虂 z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawa台 o ochronie danych osobowych, ustawa台 o s虂wiadczeniu us艂ug droga台 elektroniczna台, a takz虈e wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspo虂lnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane sa台 na podstawie zgody wyraz虈anej przez Uz虈ytkownika oraz w przypadkach, w kto虂rych przepisy prawa upowaz虈niaja台 Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepiso虂w prawa lub w celu realizacji zawartej pomie台dzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o uz虈ytkownikach i ich zachowaniach w naste台puja台cy sposo虂b:
  a) 聽poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b) 聽poprzez gromadzenie pliko虂w 鈥渃ookies鈥 [patrz polityka pliko虂w 鈥渃ookies鈥漖.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez uz虈ytkownika.
 7. Dane podane w formularzu sa台 przetwarzane w celu wynikaja台cym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obs艂ugi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostana台 sprzedane ani udoste台pnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przys艂uguje wgla台d osobie fizycznej, kto虂ra je tam umies虂ci艂a. Osoba ta ma ro虂wniez虈 praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatnos虂ci serwisu, na kto虂re moz虈e wp艂yna台c虂 rozwo虂j technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwo虂j naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach be台dziemy informowac虂 w sposo虂b widoczny i zrozumia艂y.
 11. W Serwisie moga台 pojawiac虂 sie台 linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe dzia艂aja台 niezalez虈nie od Serwisu i nie sa台 w z虈aden sposo虂b nadzorowane przez serwis sklep.picture-doc.org. Strony te moga台 posiadac虂 w艂asne polityki dotycza台ce prywatnos虂ci oraz regulaminy, z kto虂rymi zalecamy sie台 zapoznac虂.

W razie wa台tpliwos虂ci co kto虂regokolwiek z zapiso虂w niniejszej polityki prywatnos虂ci jestes虂my do dyspozycji – nasze dane znalez虂c虂 moz虈na w zak艂adce – KONTAKT.